Privacy Policy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROFILU UŻYTKOWNIKA ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ

1. Definicje:
1.1. Konto osobiste Klienta – serwis internetowy, umieszczony na platformie prywatnego przedsiębiorstwa «RIO-TRANS» (PP «RIO-TRANS») (https://rio-trans.com) i chroniony hasłem Użytkownika, na którym po rejestracji Użytkownika przechowywane są wszystkie jego dane potrzebne do tworzenia tras. Jest dostępny pod linkiem umieszczonym na oficjalnej stronie internetowej (PP «RIO-TRANS») (https://rio-trans.com/)  lub przez bezpośredni link https://rio-trans.com/pl
Aplikacją (Aplikacja) – w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest oprogramowanie przystosowane do pracy na smartfonach, tabletach i innych urządzeniach mobilnych, stworzone dla określonej platformy internetowej i dostępne w App Store i Google Play.
Klient usług PP «RIO-TRANS» (Klient) – podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna zamawiająca usługi w zakresie transportu drogowego towarów w PP «RIO-TRANS».
Umowa – transakcja zawarta na piśmie pomiędzy Klientem i PP «RIO-TRANS» o świadczeniu usług spedycyjnych.
Menadżer – pracownik PP «RIO-TRANS», który jest przypisany Klientowi, z którym jest zawarta Umowa.
Strona internetowa – oficjalna strona internetowa PP «RIO-TRANS» https://rio-trans.com
Trasy – lista przewozów zleconych przez Klienta, wykonywanych dla Klienta, dostępna do monitorowania.

2. Warunki:
2.1. Do pracy z kontem osobistym i aplikacją mobilną jest wykorzystywana autoryzacja przez pocztę elektroniczną.
2.2. Prawa i obowiązki PP «RIO-TRANS» i Klienta (Strony), wynikające z niniejszego Regulaminu, wynikające z chwili rejestracji Klienta na koncie osobistym lub w aplikacji mobilnej i zawarcia Umowy pomiędzy Stronami.
2.3. Od momentu rejestracji Klienta na Koncie Osobistym lub w aplikacji mobilnej Klient musi przestrzegać wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
2.4. Niniejsze Zasady są dostępne podczas procesu rejestracji / logowania do Konta Osobistego lub aplikacji mobilnej i są umieszczone w sekcji „Regulamin”.
2.5. Rejestrując się / logując się / korzystając z usług Klient potwierdza, że ​​zapoznał się i zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu.
2.6. Za pomocą konta osobistego lub aplikacji mobilnej Klient ma możliwość samodzielnego podglądu statusu zamówionego przez siebie transportu, otrzymania informacji oraz uwag o stanie ładunku, terminach dostaw.

3. Rejestracja klienta na koncie osobistym:
3.1. Klient jest rejestrowany przez Menadżera PP «RIO-TRANS».
3.2. Dane do logowania wraz z instrukcją korzystania z konta osobistego Klienta i aplikacji mobilnej Menadżer PP «RIO-TRANS» wysyła drogą mailową do Klienta.

4. Autoryzacja Klienta na koncie osobistym:
4.1. Dostęp do Konta Osobistego ma tylko Klient, który jest na nim zarejestrowany.
4.2. Aby autoryzować Klienta, należy wejść na stronę główną Serwisu internetowego i kliknąć przycisk „Zaloguj się dla klientów”.
4.3. Po wpisaniu poczty elektronicznej, która jest loginem, oraz hasła, zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i innymi proponowanymi dokumentami, należy kliknąć „AUTORYZACJA”.
4.4. Hasło przesyłane jest przez Menadżera PP «RIO-TRANS» w wiadomości e-mail.

5. Prawa i obowiązki Stron:
Prawa i obowiązki Klienta:
5.1. Klient ma prawo do pełnego korzystania z Serwisu i jego usług, w tym usługi «Konta osobistego». Szczegółowy opis wszystkich usług Serwisu znajduje się w instrukcji otrzymanej od Menadżera PP «RIO-TRANS». Prawo do korzystania z Serwisu i jego usług po zarejestrowaniu się Klienta jest osobiste i niezbywalne.
5.2. Klient ma prawo w dowolnym momencie odmówić korzystania z Serwisu i / lub jego usług.
5.3. Wszelkie czynności wykonywane przez Klienta po zalogowaniu do Serwisu przy użyciu loginu i hasła uważają się za zainicjowane przez tego Klienta.
5.4. Jeżeli Klient uważa, że ​​w Serwisie znajdują się informacje naruszające jego prawa, Klient jest zobowiązany do poinformowania PP «RIO-TRANS» i przekazania mu informacji potwierdzających to naruszenie. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych informacji o naruszeniu jego praw, ponosi on pełną odpowiedzialność za szkodę.

5.5. Klientowi się zabrania:
– podejmować działania mające na celu wprowadzenie w błąd innych Klientów;
– udostępniać swoje konto i / lub login i hasło do tego konta osobom trzecim;
– używać jakichkolwiek programów komputerowych do automatycznego zbierania informacji oraz danych na Stronie Serwisu;
– nielegalnie zbierać, systematyzować, przechowywać lub rozpowszechniać dane osobowe innych użytkowników;
– próbować w jakikolwiek sposób uzyskać dostęp do konta i / lub loginu i hasła innego Klienta, w tym między innymi poprzez oszustwo, nadużycie zaufania, hackowanie loginu i hasła;
– umieszczanie wirusów komputerowych lub programów, które mogą przerwać lub zakłócać normalne działanie sprzętu i oprogramowania komputerowego, a także środki telekomunikacyjne jakichkolwiek osób.

Prawa i obowiązki PP «RIO-TRANS»
5.6. Jednostronnie zmieniać funkcjonalność Serwisu, konta osobistego i aplikacji mobilnej, informacje o dostępnych usługach, serwisach i warunkach korzystania oraz inne informacje dotyczące PP «RIO-TRANS»;
5.7. Usunąć z systemu Klienta, który podał niedokładne dane o sobie lub naruszył inne warunki niniejszego Regulaminu;
5.8. Jednostronna zmiana postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Odpowiedzialność Stron:
6.1. Klient samodzielnie odpowiada za wszelkie naruszenia informacji zawartych w serwisie
6.2. Klient ponosi odpowiedzialność za każde naruszenie niniejszego Regulaminu, a także za wszelkie konsekwencje wynikające z takiego naruszenia.
6.3. PP «RIO-TRANS» nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w wyniku niezrozumienia lub błędnego zrozumienia niniejszego Regulaminu, instrukcji (opisu działań) lub instrukcji korzystania z usług zamieszczonych na stronie internetowej.
6.4. PP «RIO-TRANS» nie ponosi odpowiedzialności i nie zwróci Klientowi ani osobom trzecim odszkodowania za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Serwisu.
6.5. PP «RIO-TRANS» nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Klienta informacji o zmianach w funkcjonalności Konta Osobistego w przypadku podania przez Klienta błędnych danych lub w przypadku, gdy Klient nie poinformował PP «RIO-TRANS» w odpowiednim czasie (w dniu wprowadzenia takich zmian).

7. Poufność i ochrona danych osobowych:
7.1. Wyrażając zgodę na korzystanie z Konta Osobistego i innych usług, Klient potwierdza, że ​​został poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych (zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie) zgodnie z ukraińską ustawą «O ochronie danych osobowych» i wyraża zgodę na ich przekazywanie osobom trzecim.
7.2. Klient przyznaje PP «RIO-TRANS» prawo do wysyłania mu e-maili, wiadomości SMS itp. zawierających informacje o Serwisie, dostępnych usługach, usługach PP «RIO-TRANS» lub informacje reklamowe.
7.3. Zgodnie z niniejszymi Zasadami, PP «RIO-TRANS» nie przenosi na Klienta żadnych praw własności do jakiejkolwiek własności intelektualnej PP «RIO-TRANS» lub osób trzecich.
7.4. Korzystając z usług, należy podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia i ochrony informacji wymienianych w ramach usług lub udostępnianych im w związku z korzystaniem z usług.
.5. Klienci samodzielnie dokładają wszystkich niezbędnych starań w celu zachowania poufności, zapobiegania nieautoryzowanemu użyciu i ochrony danych uwierzytelniających przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
7.6. W przypadku, gdy korzystając z usług Klient w jakikolwiek sposób dowiedział się o informacjach o PP «RIO-TRANS» i / lub osobach trzecich, które zgodnie z prawem Ukrainy są poufne i / lub objęte tajemnicą handlową, zabrania się Klientowi przechowywania, wykorzystywania i rozpowszechniania takich informacji.